LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ-REANIMATOLOGŲ DRAUGIJOS

ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ – REANIMATOLOGŲ DRAUGIJA (toliau
vadinama „Draugija“) yra juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Draugija
vienija asmenis, dirbančius anestezijos, intensyvios terapijos (reanimacijos) ir
skausmo gydymo srityse. Draugija turi sąskaitas banke, savo antspaudą, kurį gali
naudoti savo nuožiūra, savo atributiką ir simboliką, taip pat ūkinį, finansinį,
organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei vykdo savo veiklą pagal Lietuvos
Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus
teisės aktus, o taip pat pagal šiuos įstatus.
1.2. Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugija yra
atsakinga už savo prievolių vykdymą tik jai priklausančiu turtu. Draugija turi teisę
gauti ir teikti paramą įstatymų, įskaitant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
įstatymą, nustatyta tvarka.
1.3. Draugijos pavadinimas: LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ – REANIMATOLOGŲ
DRAUGIJA.
1.4. Draugijos buveinės adresas: Šiltnamių g. 29, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.5. Draugija yra įsteigta neribotam terminui.
1.6. Draugijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
2. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI
2.1. Draugija, remdamasi garbingomis Lietuvos medikų tradicijomis, siekia prisidėti
prie anesteziologijos, reanimatologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo
medicinos vystymo Lietuvoje.
2.2. Pagrindinis Draugijos uždavinys – organizacinė veikla, siekianti suvienyti ir
paremti gydytojus anesteziologus reanimatologus, kitų specialybių gydytojus,
gydytojus rezidentus, mokslininkus, slaugos specialistus bei kitus anestezijos,
intensyvios terapijos (reanimacijos) ir skausmo gydymo srityse veikiančius asmenis
profesinėje veikloje, sudaryti sąlygas kvalifikuotai atlikti savo pareigas, maksimaliai
panaudoti Draugijos narių kūrybinį potencialą.
2.3. Draugija:
1) Dalyvauja ruošiant normatyvinius aktus ir kitus dokumentus,
reglamentuojančius gydytojų anesteziologų – reanimatologų profesinį
paruošimą, darbą, kvalifikacijos kėlimą;
2
2) Organizuoja mokslinius suvažiavimus, konferencijas, seminarus ir kitus
renginius savarankiškai arba kartu su kitomis draugijomis, organizacijomis ir
t.t.;
3) Skelbia Draugijos narių mokslinius darbus šioje srityje, publikuoja mokslinių
suvažiavimų, simpoziumų, konferencijų medžiagą ir kt. leidinius;
4) Palaiko ir koordinuoja prioritetines anesteziologijos – reanimatologijos vystymo
kryptis, skleidžia anesteziologų – reanimatologų patyrimą gydytojams ir
visuomenei;
5) Organizuoja anesteziologijos-reanimatologijos ir skausmo medicinos kursus
(seminarus) ir išduoda sertifikatus;
6) Rūpinasi savo narių profesiniais, socialiniais, teisiniais klausimais, gina
Draugijos narių teises, juos remia ir jiems atstovauja;
7) Bendradarbiauja su Lietuvos Gydytojų Sąjunga ir kitomis Lietuvos ir užsienio
mokslinėmis draugijomis, sąjungomis, asociacijomis;
8) Palaiko ryšius su sveikatos apsaugos valdymo organais respublikoje ir
sprendžia visus su anesteziologija ir reanimatologija susijusius klausimus.
3. DRAUGIJOS NARIAI IR GARBĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Draugiją sudaro nariai ir garbės nariai. Draugijos narių ir garbės narių sąrašas
saugomas Draugijos buveinėje. Su juo turi teisę susipažinti kiekvienas Draugijos
narys bei garbės narys.
3.2. Draugijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys: gydytojai anesteziologai –
reanimatologai, kitų specialybių gydytojai, gydytojai rezidentai, mokslininkai, slaugos
specialistai, anestezijos bei intensyvios terapijos (reanimacijos) srityje veikiantys
juridiniai asmenys.
3.3. Draugijos nariai į Draugiją priimami Draugijos prezidento sprendimu, gavus jam
adresuotą raštišką prašymą (kuris gali būti pateikiamas elektroniniu paštu),
įsipareigoję laikytis Draugijos įstatų reikalavimų ir nustatyta tvarka sumokėję
visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
3.4. Draugijos nariai turi teisę:
1) Rinkti ir būti renkami į Draugijos valdymo organus;
2) Dalyvauti Draugijos renginiuose – moksliniuose suvažiavimuose,
konferencijose ir t.t.;
3) Dalyvauti Draugijos veikloje, gauti informaciją apie Draugijos veiklą;
4) Teikti pasiūlymus Draugijos darbui tobulinti;
5) Kreiptis dėl Draugijos paramos profesinėje, mokslinėje veikloje;
6) Nustatyta tvarka naudotis Draugijos turtu, atributika, informaciniu fondu,
konsultaciniu centru, kitomis Draugijos teikiamomis paslaugomis;
7) Savanoriškai išstoti iš Draugijos;
8) Dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime;
9) Susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą
informaciją apie jos veiklą;
10)Kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
3.5. Draugijos nariai privalo:
1) Laikytis šių įstatų;
2) Remti Draugijos tikslus ir padėti vykdyti jos uždavinius;
3) Laikytis teisės aktų reikalavimų, savo veiklai taikomų etikos normų;
3
4) Laiku ir tinkamai mokėti Draugijos nario mokestį bei savalaikiai informuoti
Draugiją apie savo kontaktinius duomenis (įskaitant elektroninio pašto
adresą).
3.6. Draugijos garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Draugijai ir
anesteziologo – reanimatologo profesiniam prestižui. Garbės nariai renkami
visuotiniame narių susirinkime, atvirai balsuojant paprasta balsų dauguma, pristačius
Draugijos valdybai. Garbės nariai atleidžiami nuo visų Draugijos mokesčių.
3.7 Draugijos garbės nariai turi teisę:
1) Stebėtojo teise dalyvauti Draugijos visuotiniame narių susirinkime;
2) Dalyvauti Draugijos renginiuose – moksliniuose suvažiavimuose,
konferencijose ir t.t.;
3) Dalyvauti Draugijos veikloje, gauti informaciją apie Draugijos veiklą.
4. STOJAMIEJI ĮNAŠAI IR NARIO MOKESČIAI. NAUJŲ DRAUGIJOS NARIŲ
PRIĖMIMAS. NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ DRAUGIJOS TVARKA BEI
SĄLYGOS
4.1. Draugijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydį, mokėjimo tvarką ir
terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.
4.2. Nauji Draugijos nariai priimami įstatų 3.3 p. nurodyta tvarka. Draugijos garbės
nariai priimami įstatų 3.6 p. nurodyta tvarka.
4.3. Narystė Draugijoje pasibaigia:
1) Draugijos nariui savanoriškai išstojus iš Draugijos, raštu informuojant
Draugijos prezidentą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki
numatomos išstojimo datos. Tokiu atveju išstojusiam nariui nėra grąžinami
stojimo ir narystės mokesčiai bei kitaip Draugijos nuosavybėn perduotas
turtas ar lėšos. Išstojimas iš Draugijos neatleidžia buvusio Draugijos nario nuo
pareigos sumokėti Draugijai priklausantį nario mokesčio ar bet kokio kito
pobūdžio įsiskolinimą.
2) Mirus Draugijos nariui fiziniam asmeniui ar pasibaigus juridiniam asmeniui.
3) Draugijos narį pašalinus iš Draugijos jos valdybos sprendimu, jei Draugijos
narys:
 grubiai pažeidžia teisės aktų, profesinės etikos reikalavimus;
 vykdo veiklą, kuri daro turtinės ir/ ar neturtinės žalos Draugijai, veikia prieš
Draugijos interesus;
 sistemingai nesilaiko šių įstatų ir/ ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių
Draugijos bei jos narių statusą ir veiklą, nuostatų;
 ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius vėluoja sumokėti nario mokesčius.
5. DRAUGIJOS ORGANAI IR VALDYMAS
5.1. Draugijos organai yra šie:
1. visuotinis narių susirinkimas,
2. kolegialus Draugijos valdymo organas – valdyba ir
3. vienasmenis Draugijos valdymo organas – prezidentas.
5.2. Draugija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo
valdymo organus. Už veiklą valdymo organuose Draugijos nariui gali būti atlyginama.
4
6. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
6.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Draugijos organas. Visuotiniame
narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi Draugijos nariai. Kiekvienas Draugijos
narys, balsuodamas visuotiniame narių susirinkime, turi vieną balsą. Draugijos narys
juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio
asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organų narių. Draugijos garbės nariai, taip
pat administracijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, bet nesantys
Draugijos nariais, turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
6.2. Visuotinis narių susirinkimas turi išimtinę teisę:
1) keisti Draugijos įstatus;
2) rinkti ir atšaukti Draugijos prezidentą;
3) rinkti ir atšaukti Draugijos valdybos narius;
4) nustatyti Draugijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų
mokėjimo tvarką ir terminus;
5) tvirtinti Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
6) priimti sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
7) priimti kitus sprendimus, kurie pagal šiuos įstatus ir/ ar taikytinus įstatymus yra
priskirti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.
6.3. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia Draugijos valdyba. Eilinis visuotinis narių
susirinkimas privalo įvykti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų
pabaigos.
6.4. Draugijos valdyba privalo sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą, jeigu dėl to
rašytinį reikalavimą pateikė ne mažiau kaip 1/2 (pusė) Draugijos narių arba jeigu
pranešimus apie atsistatydinimą pateikė ne mažiau kaip 10 Draugijos valdybos
narių.
6.5. Draugijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei
jis nebuvo sušauktas įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi bet kuris
Draugijos narys.
6.6. Draugijos nariai ir garbės nariai apie visuotinius narių susirinkimus (jų laiką,
vietą, darbotvarkę, numatomų priimti dokumentų projektus) informuojami elektroniniu
paštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatytos visuotinio
narių susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, Draugijos nariai
informuojami ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki susirinkimo
pradžios.
6.7. Draugijos valdyba gali savo nuožiūra pakviesti į visuotinį narių susirinkimą kitų
asociacijų, sąjungų arba draugijų narius, pranešėjus, užsienio svečius.
6.8. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau
kaip 1/4 (ketvirtadalis) Draugijos narių.
6.9. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas (įskaitant sprendimus dėl Draugijos
prezidento ir valdybos narių išrinkimo bei atšaukimo) yra laikomas priimtu, kai už jį
gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“
5
(asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu
nedalyvavusiais asmenimis).
6.10 Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl Draugijos įstatų keitimo (įstatų
6.2.1 p.) ir Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (įstatų 6.2.6 p.) priimti reikia ne
mažiau kaip 2/3 (dviejų trečdalių) susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų.
6.11. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šių įstatų nustatyta tvarka
yra šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti
sprendimus neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais,
nesvarbu, kiek pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo Draugijos
narių.
6.12. Draugijos nariai visuotiniame narių susirinkime gali balsuoti iš anksto. Šiuo
atveju narys, susipažinęs su susirinkimo darbotvarke, gali iš anksto raštu (registruotu
laišku ar elektroniniu paštu) pranešti susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl
kiekvieno darbotvarkės klausimo. Pranešimas turi būti išsiųstas Draugijos valdybai
elektroniniu paštu arba Draugijos buveinės adresu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias)
darbo dienas iki susirinkimo. Išankstinis balsavimas įskaitomas į visuotinio narių
susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.
7. DRAUGIJOS VALDYBA
7.1. Draugijos valdyba yra nuolat veikiantis Draugijos kolegialus valdymo organas.
Valdybai vadovauja Draugijos prezidentas, kuris taip pat yra valdybos pirmininkas.
7.2. Draugijos valdyba:
1) priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo, dėl Draugijos tapimo
kitų juridinių asmenų dalyviu;
2) šaukia visuotinius narių susirinkimus;
3) parengia Draugijos veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių
susirinkimui;
4) svarsto ir tvirtina Draugijos veiklos strategiją;
5) turi teisę teikti pranešimus Draugijos dalyviams apie esminius įvykius,
turinčius reikšmės Draugijos veiklai, Draugijos veiklos organizavimą,
Draugijos narių apskaitą;
6) atlieka kitas pareigas, kurios pagal įstatymus ir šiuos įstatus priskirtos
valdybos kompetencijai.
7.3. Draugijos valdybą sudaro iš viso 15 (penkiolika) narių (14 eilinių narių ir
valdybos pirmininkas – Draugijos prezidentas). Valdybos eiliniai nariai renkami
visuotinio narių susirinkimo 3 (trejų) metų laikotarpiui. Asmuo negali būti valdybos
nariu daugiau nei 2 (dvi) kadencijas (nepriklausomai nuo to, ar kadencijos eina iš
eilės). Valdybos eilinis narys turi teisę pasitraukti iš valdybos, raštu pranešęs apie tai
Draugijos prezidentui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki
numatomos atsistatydinimo datos.
7.4. Draugijos valdybos eiliniais nariais gali būti Draugijos nariai fiziniai asmenys,
taip pat Draugijos narių juridinių asmenų pasiūlyti tų juridinių asmenų vadovai ar
dalyviai.
6
7.5. Valdybos posėdžius, esant poreikiui, šaukia ir jiems vadovauja/ pirmininkauja
Draugijos prezidentas. Prezidentas šaukia valdybos posėdį savo iniciatyva/
sprendimu arba kai to raštu reikalauja bet kuris valdybos narys.
7.6. Valdybos sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2
eilinių valdybos narių ir Draugijos prezidentas. Sprendimai priimami paprasta balsų
dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko – Draugijos
prezidento balsas. Sprendimai dėl pašalinimo iš Draugijos narių priimami ne
mažesne kaip 2/3 valdybos posėdyje dalyvaujančių valdybos narių dauguma.
7.7. Valdyba iš savo narių renka mokslinį sekretorių, kuris tvarko Draugijos
dokumentus, veda korespondenciją, informuoja Draugijos narius apie Draugijos
renginius, koordinuoja ir protokoluoja juos, saugo Draugijos dokumentaciją.
Mokslinis sekretorius yra atsakingas už viešos informacijos paskelbimą, sąlygų
tretiesiems asmenims susipažinti su Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkiniu,
veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas
atliktas) sudarymą.
7.8. Valdybos atsakomybė už jos veiksmus yra nustatoma pagal taikytinus Lietuvos
Respublikos teisės aktus.
8. DRAUGIJOS PREZIDENTAS
8.1. Draugijos prezidentas yra valdybos narys ir vienasmenis Draugijos valdymo
organas.
8.2. Draugijos Prezidentas:
1) veikia Draugijos vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis, sudaro
sandorius, Draugijos vardu pasirašo sutartis, atstovauja Draugijai kitose
įmonėse įstaigose, organizacijose;
2) atidaro ir uždaro Draugijos sąskaitas bankuose;
3) tvirtina Draugijos etatų sąrašą, priima į darbą ir atleidžia Draugijos
administracijos darbuotojus, nustato darbuotojų atlyginimų dydžius ir kitas
darbo sutarčių sąlygas, pasirašo darbo sutartis;
4) organizuoja Draugijos buhalterinę apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus;
5) atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą kartu su
auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas)
valdybai, visuotiniam narių susirinkimui, Juridinių asmenų registro tvarkytojui,
taip pat paskelbimą Draugijos interneto svetainėje;
6) pasirašo Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą;
7) atsako už duomenų, nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66
straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;
8) koordinuoja Draugijos veiklos strategiją;
9) organizuoja savanorišką veiklą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos
įstatymo nustatyta tvarka;
10)atlieka kitas pareigas, kurios pagal įstatymus ir šiuos įstatus priskirtos
prezidento kompetencijai.
8.3. Draugijos Prezidentu gali būti Draugijos narys fizinis asmuo, taip pat Draugijos
narių juridinių asmenų pasiūlyti tų juridinių asmenų vadovai ar dalyviai.
7
8.4. Draugijos Prezidentas renkamas visuotinio narių susirinkimo 3 (trejų) metų
laikotarpiui. Asmuo negali būti Draugijos prezidentu daugiau nei 2 (dvi) kadencijas
(nepriklausomai nuo to, ar kadencijos eina iš eilės). Draugijos prezidentas gali
atsistatydinti iš pareigų, raštu pranešęs apie tai Draugijos valdybai ne vėliau kaip
prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos atsistatydinimo datos.
Prezidentui atsistatydinus, jo pareigas laikinai iki artimiausio eilinio visuotinio narių
susirinkimo eina Draugijos mokslinis sekretorius.
9. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE DRAUGIJOS VEIKLĄ
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA. VIEŠOS INFORMACIJOS PASKELBIMO
TVARKA
9.1. Nariui raštu pareikalavus, Draugija ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų
nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti su
Draugijos dokumentais Draugijos buveinėje arba, esant galimybei ir nariui to
pageidaujant, pateikiant dokumentų kopijas elektroniniu paštu.
9.2. Draugijos nariams aktuali informacija taip pat pateikiama Draugijos interneto
puslapyje www.anest-rean.lt.
9.3 Įstatymų numatyti vieši Draugijos nutarimai ir pranešimai skelbiami Valstybės
įmonės Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų
vieši pranešimai“ ir Draugijos interneto puslapyje www.anest-rean.lt.
10. DRAUGIJOS FILIALAI
10.1. Sprendimus steigti Draugijos filialus arba nutraukti jų veiklą priima visuotinis
narių susirinkimas paprasta susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų
dauguma. Visuotinis narių susirinkimas svarsto ir tvirtina filialų nuostatus, kurių
projektus pateikia Draugijos prezidentas.
11. DRAUGIJOS ĮSTATŲ IR BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
11.1. Draugijos įstatai yra keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimamu
2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių kvalifikuota balsų dauguma. Įstatų
pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
11.2. Draugijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
12. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA. DRAUGIJOS VEIKLOS
KONTROLĖ
12.1. Draugijos lėšos ir pajamos yra naudojamos Draugijos veiklos tikslams
įgyvendinti, laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų. Draugijos lėšų šaltiniai yra
stojamieji bei narių mokesčiai, taip pat kitos teisėtai gautos pajamos. Draugija turi
teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo bei kitų teisės
aktų nustatyta tvarka.
12.2. Draugijos veiklos kontrolę vykdo Finansinės kontrolės komisija, kurią renka
visuotinis narių susirinkimas iš 3 (trijų) narių, kurie negali būti Draugijos valdybos
nariais. Finansinės kontrolės komisija ne rečiau kaip vieną kartą per metus tikrina
Draugijos ir valdybos finansinę veiklą, jos atitikimą taikytiniems teisės aktams ir
8
šiems įstatams. Finansinės kontrolės komisija atsiskaito tik visuotiniam narių
susirinkimui. Finansinės kontrolės komisija iš savo narių išsirenka pirmininką,
pasiskirsto pareigomis.
13. DRAUGIJOS TARPTAUTINIAI RYŠIAI
13.1. Draugija gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymui ir kitiems įstatymams.
Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

______________________________________________