LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ-REANIMATOLOGŲ DRAUGIJOS

ĮSTATAI

LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ – REANIMATOLOGŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ – REANIMATOLOGŲ DRAUGIJA (toliau vadinama  „Draugija“) yra juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Draugija vienija asmenis, dirbančius anestezijos, intensyvios terapijos (reanimacijos) ir skausmo gydymo srityse. Draugija turi sąskaitas banke, savo antspaudą, kurį gali naudoti savo nuožiūra, savo atributiką ir simboliką, taip pat ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei vykdo savo veiklą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, o taip pat pagal šiuos įstatus.
1.2. Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugija yra atsakinga už savo prievolių vykdymą tik jai priklausančiu turtu. Draugija turi teisę gauti ir teikti paramą įstatymų, įskaitant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, nustatyta tvarka.
1.3. Draugijos pavadinimas: LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ – REANIMATOLOGŲ DRAUGIJA.
1.4. Draugija yra įsteigta neribotam terminui.
1.5. Draugijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

 1. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI

 2.1. Draugijos veiklos sritis – Draugija, remdamasi garbingomis Lietuvos medikų tradicijomis, siekia prisidėti prie anesteziologijos, reanimatologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo medicinos vystymo Lietuvoje.
2.2. Pagrindinis Draugijos uždavinys – organizacinė veikla, siekianti suvienyti ir paremti gydytojus anesteziologus reanimatologus, kitų specialybių gydytojus, gydytojus rezidentus, mokslininkus, slaugos specialistus bei kitus anestezijos,  intensyvios terapijos (reanimacijos) ir skausmo gydymo srityse veikiančius asmenis profesinėje veikloje, sudaryti sąlygas kvalifikuotai atlikti savo pareigas, maksimaliai panaudoti Draugijos narių kūrybinį potencialą.
2.3. Draugijos veiklos rūšys – profesinės narystės organizacijos veikla, švietimas, leidyba. Draugijos veikla gali apimti ir rūšių veiklą, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, poįstatyminiams aktams ir šiems įstatams.  Draugija:

 • Dalyvauja ruošiant normatyvinius aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius gydytojų anesteziologų – reanimatologų profesinį paruošimą, darbą, kvalifikacijos kėlimą;
 • Organizuoja mokslinius suvažiavimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius savarankiškai arba kartu su kitomis draugijomis, organizacijomis ir t.t.;
 • Skelbia Draugijos narių mokslinius darbus šioje srityje, publikuoja mokslinių suvažiavimų, simpoziumų, konferencijų medžiagą ir kt. leidinius;
 • Palaiko ir koordinuoja prioritetines anesteziologijos – reanimatologijos vystymo kryptis, skleidžia anesteziologų – reanimatologų patyrimą gydytojams ir visuomenei;
 • Organizuoja anesteziologijos-reanimatologijos ir skausmo medicinos kursus (seminarus) ir išduoda sertifikatus;
 • Rūpinasi savo narių profesiniais, socialiniais, teisiniais klausimais, gina Draugijos narių teises, juos remia ir jiems atstovauja;
 • Bendradarbiauja su Lietuvos gydytojų sąjunga ir kitomis Lietuvos ir užsienio mokslinėmis draugijomis, sąjungomis, asociacijomis;
 • Palaiko ryšius su sveikatos apsaugos valdymo organais Respublikoje ir sprendžia visus su anesteziologija ir reanimatologija susijusius klausimus.
 1. DRAUGIJOS NARIAI IR GARBĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 3.1. Draugiją sudaro nariai ir garbės nariai. Draugijos narių ir garbės narių sąrašas saugomas Draugijos buveinėje. Su juo turi teisę susipažinti kiekvienas Draugijos narys bei garbės narys.
3.2. Draugijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys: gydytojai anesteziologai – reanimatologai, kitų specialybių gydytojai, gydytojai rezidentai, mokslininkai, slaugos specialistai, anestezijos bei intensyvios terapijos (reanimacijos) srityje veikiantys juridiniai asmenys.
3.3. Draugijos nariai į Draugiją priimami Draugijos prezidento sprendimu, gavus jam adresuotą raštišką prašymą (kuris gali būti pateikiamas elektroniniu paštu), įsipareigoję laikytis Draugijos įstatų reikalavimų ir nustatyta tvarka sumokėję visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
3.4. Draugijos nariai turi teisę:

 • Rinkti ir būti renkami į Draugijos valdymo organus;
 • Dalyvauti Draugijos renginiuose – moksliniuose suvažiavimuose, konferencijose ir t.t.;
 • Dalyvauti Draugijos veikloje, gauti informaciją apie Draugijos veiklą;
 • Teikti pasiūlymus Draugijos darbui tobulinti;
 • Kreiptis dėl Draugijos paramos profesinėje, mokslinėje veikloje;
 • Nustatyta tvarka naudotis Draugijos turtu, atributika, informaciniu fondu, konsultaciniu centru, kitomis Draugijos teikiamomis paslaugomis;
 • Savanoriškai išstoti iš Draugijos;
 • Dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime;
 • Susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jos veiklą;
 • Kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

3.5. Draugijos nariai privalo:

 • Laikytis šių įstatų;
 • Remti Draugijos tikslus ir padėti vykdyti jos uždavinius;
 • Laikytis teisės aktų reikalavimų, savo veiklai taikomų etikos normų;
 • Laiku ir tinkamai mokėti Draugijos nario mokestį bei savalaikiai informuoti Draugiją apie savo kontaktinius duomenis (įskaitant elektroninio pašto adresą).

3.6. Draugijos garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Draugijai ir anesteziologo – reanimatologo profesiniam prestižui. Garbės nariai renkami visuotiniame narių susirinkime, atvirai balsuojant paprasta balsų dauguma, pristačius Draugijos tarybai. Garbės nariai atleidžiami nuo visų Draugijos mokesčių.

3.7 Draugijos garbės nariai turi teisę:

 • Stebėtojo teise dalyvauti Draugijos visuotiniame narių susirinkime;
 • Dalyvauti Draugijos renginiuose – moksliniuose suvažiavimuose, konferencijose ir t.t.;
 • Dalyvauti Draugijos veikloje, gauti informaciją apie Draugijos veiklą.
 1. STOJAMIEJI ĮNAŠAI IR NARIO MOKESČIAI. NAUJŲ DRAUGIJOS NARIŲ PRIĖMIMAS. NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ DRAUGIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

4.1. Draugijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydį, mokėjimo tvarką ir terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.
4.2. Nauji Draugijos nariai priimami įstatų 3.3 p. nurodyta tvarka. Draugijos garbės nariai priimami įstatų 3.6 p. nurodyta tvarka.
4.3. Narystė Draugijoje pasibaigia:

 • Draugijos nariui savanoriškai išstojus iš Draugijos, raštu informuojant Draugijos prezidentą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos išstojimo datos. Tokiu atveju išstojusiam nariui nėra grąžinami stojimo ir narystės mokesčiai bei kitaip Draugijos nuosavybėn perduotas turtas ar lėšos. Išstojimas iš Draugijos neatleidžia buvusio Draugijos nario nuo pareigos sumokėti Draugijai priklausantį nario mokesčio ar bet kokio kito pobūdžio įsiskolinimą.
 • Mirus Draugijos nariui fiziniam asmeniui ar pasibaigus juridiniam asmeniui.
 • Draugijos narį pašalinus iš Draugijos jos tarybos sprendimu, jei Draugijos narys:
 • grubiai pažeidžia teisės aktų, profesinės etikos reikalavimus;
 • vykdo veiklą, kuri daro turtinės ir/ ar neturtinės žalos Draugijai, veikia prieš Draugijos interesus;
 • sistemingai nesilaiko šių įstatų ir/ ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių Draugijos bei jos narių statusą ir veiklą, nuostatų;
 • ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius vėluoja sumokėti nario mokesčius.
 1. DRAUGIJOS ORGANAI IR VALDYMAS

5.1. Draugijos organai yra šie:

 1. visuotinis narių susirinkimas,
 2. kolegialus Draugijos valdymo organas – taryba ir
 3. vienasmenis Draugijos valdymo organas – prezidentas.

5.2. Draugija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Už veiklą valdymo organuose Draugijos nariui gali būti atlyginama.

 1. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Draugijos organas. Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi Draugijos nariai. Kiekvienas Draugijos narys, balsuodamas visuotiniame narių susirinkime, turi vieną balsą. Draugijos narys juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organų narių. Draugijos garbės nariai, taip pat administracijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, bet nesantys Draugijos nariais, turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
6.2. Visuotinis narių susirinkimas turi išimtinę teisę:

 • keisti Draugijos įstatus;
 • rinkti ir atšaukti Draugijos prezidentą;
 • rinkti ir atšaukti Draugijos tarybos narius;
 • nustatyti Draugijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką ir terminus;
 • tvirtinti Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 • priimti sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
 • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
 • priimti kitus sprendimus, kurie pagal šiuos įstatus ir/ ar taikytinus įstatymus yra priskirti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.

6.3. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia Draugijos taryba. Eilinis visuotinis narių susirinkimas privalo įvykti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
6.4. Draugijos taryba privalo sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą, jeigu dėl to rašytinį reikalavimą pateikė ne mažiau kaip 1/2 (viena antroji) Draugijos narių arba jeigu pranešimus apie atsistatydinimą pateikė ne mažiau kaip 10 (dešimt) Draugijos tarybos narių.
6.5. Draugijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi bet kuris Draugijos narys.
6.6. Draugijos nariai ir garbės nariai apie visuotinius narių susirinkimus (jų laiką, vietą, darbotvarkę, numatomų priimti dokumentų projektus) informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatytos visuotinio narių susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, Draugijos nariai informuojami ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki susirinkimo pradžios.
6.7. Draugijos taryna gali savo nuožiūra pakviesti į visuotinį narių susirinkimą kitų asociacijų, sąjungų arba draugijų narius, pranešėjus, užsienio svečius.
6.8. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/4 (ketvirtadalis) Draugijos narių.
6.9. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas (įskaitant sprendimus dėl Draugijos prezidento ir tarybos narių išrinkimo bei atšaukimo) yra laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).
6.10 Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl Draugijos įstatų keitimo (įstatų 6.2.1 p.) ir Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (įstatų 6.2.6 p.) priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 (dviejų trečdalių) susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų.
6.11. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šių įstatų nustatyta tvarka yra šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo Draugijos narių.
6.12. Draugijos nariai visuotiniame narių susirinkime gali balsuoti iš anksto. Balsavimas vykdomas nariui pasirašant atskirą dokumentą (balsavimo biuletenį), kuriame pranešama apie nario valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu darbotvarkės klausimu. Balsavimo biuletenis gali būti pasirašomas elektroniniu parašu ir pateikiamas Draugijos tarybai elektroniniu paštu arba pasirašomas įprastu būdu ir išsiunčiamas Draugijos buveinės adresu registruotu paštu. Išankstinis balsavimas (kurį patvirtinantys elektroniniai ir registruoto pašto laiškai Draugijoje gauti ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki visuotinio narių susirinkimo datos) įskaitomas į visuotinio narių susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.

 1. DRAUGIJOS TARYBA

7.1. Draugijos taryba yra nuolat veikiantis Draugijos kolegialus valdymo organas. Tarybai vadovauja Draugijos prezidentas, kuris taip pat yra tarybos pirmininkas.
7.2. Draugijos taryba:

 • šaukia visuotinius narių susirinkimus;
 • parengia Draugijos veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;
 • svarsto ir tvirtina Draugijos veiklos strategiją;
 • turi teisę teikti pranešimus Draugijos dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Draugijos veiklai, Draugijos veiklos organizavimą, Draugijos narių apskaitą;
 • atlieka kitas pareigas, kurios pagal įstatymus ir šiuos įstatus priskirtos tarybosos kompetencijai.

7.3. Draugijos tarybą sudaro iš viso 15 (penkiolika) narių (14 eilinių narių  ir tarybos pirmininkas – Draugijos prezidentas). Tarybos eiliniai nariai renkami visuotinio narių susirinkimo 3 (trejų) metų laikotarpiui. Asmuo negali būti tarybos nariu daugiau nei 2 (dvi) kadencijas (nepriklausomai nuo to, ar kadencijos eina iš eilės). Tarybos eilinis narys turi teisę pasitraukti iš tarybos, raštu pranešęs apie tai Draugijos prezidentui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos atsistatydinimo datos.
7.4. Draugijos tarybos eiliniais nariais gali būti Draugijos nariai fiziniai asmenys, taip pat Draugijos narių juridinių asmenų pasiūlyti tų juridinių asmenų vadovai ar dalyviai.
7.5. Tarybos posėdžius, esant poreikiui, šaukia ir jiems vadovauja/  pirmininkauja Draugijos prezidentas. Prezidentas šaukia tarybos posėdį savo iniciatyva/ sprendimu arba kai to raštu reikalauja bet kuris tarybos narys.
7.6. Tarybos sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 eilinių tarybos narių ir Draugijos prezidentas. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko – Draugijos prezidento balsas. Sprendimai dėl pašalinimo iš Draugijos narių priimami ne mažesne kaip 2/3 tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.
7.7. Taryba iš savo narių renka mokslinį sekretorių, kuris tvarko Draugijos dokumentus, veda korespondenciją, informuoja Draugijos narius apie Draugijos renginius, koordinuoja ir protokoluoja juos, saugo Draugijos dokumentaciją. Mokslinis sekretorius yra atsakingas už viešos informacijos paskelbimą, sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) sudarymą.
7.8. Tarybos atsakomybė už jos veiksmus yra nustatoma pagal taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 1. DRAUGIJOS PREZIDENTAS

8.1. Draugijos prezidentas yra tarybos narys ir vienasmenis Draugijos valdymo organas.
8.2. Draugijos Prezidentas:

 • veikia Draugijos vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis, sudaro sandorius, Draugijos vardu pasirašo sutartis, atstovauja Draugijai kitose įmonėse įstaigose, organizacijose;
 • atidaro ir uždaro Draugijos sąskaitas bankuose;
 • tvirtina Draugijos etatų sąrašą, priima į darbą ir atleidžia Draugijos administracijos darbuotojus, nustato darbuotojų atlyginimų dydžius ir kitas darbo sutarčių sąlygas, pasirašo darbo sutartis;
 • organizuoja Draugijos buhalterinę apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus;
 • atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) tarybai, visuotiniam narių susirinkimui, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, taip pat paskelbimą Draugijos interneto svetainėje;
 • pasirašo Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą;
 • atsako už duomenų, nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;
 • koordinuoja Draugijos veiklos strategiją;
 • organizuoja savanorišką veiklą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
 • atlieka kitas pareigas, kurios pagal įstatymus ir šiuos įstatus priskirtos prezidento kompetencijai.

8.3. Draugijos Prezidentu gali būti Draugijos narys fizinis asmuo, taip pat Draugijos narių juridinių asmenų pasiūlyti tų juridinių asmenų vadovai ar dalyviai.
8.4. Draugijos Prezidentas renkamas visuotinio narių susirinkimo 3 (trejų) metų laikotarpiui. Asmuo negali būti Draugijos prezidentu daugiau nei 2 (dvi) kadencijas (nepriklausomai nuo to, ar kadencijos eina iš eilės). Draugijos prezidentas gali atsistatydinti iš pareigų, raštu pranešęs apie tai Draugijos tarybai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos atsistatydinimo datos. Prezidentui atsistatydinus, jo pareigas laikinai iki artimiausio eilinio visuotinio narių susirinkimo eina Draugijos mokslinis sekretorius.

 1. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE DRAUGIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA. VIEŠOS INFORMACIJOS PASKELBIMO TVARKA

9.1. Nariui raštu pareikalavus, Draugija ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti su Draugijos dokumentais Draugijos buveinėje arba, esant galimybei ir nariui to pageidaujant, pateikiant dokumentų kopijas elektroniniu paštu.
9.2. Draugijos nariams aktuali informacija taip pat pateikiama Draugijos interneto puslapyje www.anest-rean.lt.
9.3 Įstatymų numatyti vieši Draugijos nutarimai ir pranešimai skelbiami Valstybės įmonės Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir Draugijos interneto puslapyje www.anest-rean.lt.

 1. DRAUGIJOS FILIALAI

10.1. Sprendimus steigti Draugijos filialus arba nutraukti jų veiklą priima visuotinis narių susirinkimas paprasta susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma. Visuotinis narių susirinkimas svarsto ir tvirtina filialų nuostatus, kurių projektus pateikia Draugijos prezidentas.

 1. DRAUGIJOS ĮSTATŲ IR BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

11.1. Draugijos įstatai yra keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimamu 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių kvalifikuota balsų dauguma. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
11.2. Draugijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 1. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA. DRAUGIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

12.1. Draugijos lėšos ir pajamos yra naudojamos Draugijos veiklos tikslams įgyvendinti, laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų. Draugijos lėšų šaltiniai yra stojamieji bei narių mokesčiai, taip pat kitos teisėtai gautos pajamos. Draugija turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
12.2. Draugijos veiklos kontrolę vykdo Finansinės kontrolės komisija, kurią renka visuotinis narių susirinkimas iš 3 (trijų) narių, kurie negali būti Draugijos tarybos nariais. Finansinės kontrolės komisija ne rečiau kaip vieną kartą per metus tikrina Draugijos ir tarybos finansinę veiklą, jos atitikimą taikytiniems teisės aktams ir šiems įstatams. Finansinės kontrolės komisija atsiskaito tik visuotiniam narių susirinkimui. Finansinės kontrolės komisija iš savo narių išsirenka pirmininką, pasiskirsto pareigomis.

 1. DRAUGIJOS TARPTAUTINIAI RYŠIAI

13.1. Draugija gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui ir kitiems įstatymams.

Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Įstatai pasirašyti Vilniuje, 2020 m. vasario mėn. 28 dieną 3 (trimis) egzemplioriais.

Draugijos prezidentas Tomas Jovaiša

 

Draugijos įstatus galite atsisiųsti ČIA