Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugija (toliau LARD ) yra savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti gydytojus ir mokslininkus, dirbančius anestezijos ir intensyvios terapijos (reanimacijos) srityse.

Draugijos veikla remiasi jos narių iniciatyva, kolegialiu vadovavimu ir vadovaujančių asmenų atsiskaitomybe prieš rinkėjus principais. LARD gali būti kitų gydytojų, mokslo sąjungų bei tarptautinių giminingos veiklos organizacijų kolektyviniu nariu.

Pagrindinis draugijos uždavinys – organizacinė veikla, siekianti suvienyti ir paremti šios specialybės gydytojus profesinėje veikloje, sudaryti sąlygas kvalifikuotai atlikti savo pareigas, maksimaliai panaudoti draugijos narių kūrybinį potencialą.

LARD nariai (pagal draugijos įstatus  draugijos nariais gali būti licencijuoti gydytojai anesteziologai-reanimatologai ir šios specialybės rezidentai. Draugijos nariai 2 metus nesumokėję nario mokesčio be pateisinamos priežasties gali būti pašalinti iš draugijos.