LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ-REANIMATOLOGŲ DRAUGIJOS

ĮSTATAI

 1. BENDROS NUOSTATOS

1.1. LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ-REANIMATOLOGŲ DRAUGIJA (toliau vadinama „Draugija“) yra juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Draugija vienija gydytojus ir mokslininkus, dirbančius anestezijos, intensyvios terapijos (reanimacijos) ir skausmo gydymo srityse. Draugija turi sąskaitas banke, savo antspaudą, kurį gali naudoti savo nuožiūra, savo atributiką ir simboliką, taip pat ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei vykdantis savo veiklą pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus bei norminius teisės aktus, o taip pat pagal šiuos įstatus.

1.2. Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugija yra atsakinga už savo prievolių vykdymą tik jai priklausančiu turtu. Draugija turi teisę gauti ir teikti paramą įstatymų nustatyta tvarka.

1.3. Draugijos pavadinimas: LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ-REANIMATOLOGŲ DRAUGIJA.

1.4. Draugijos buveinės adresas: Šiltnamių g. 29, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.5. Draugija yra įsteigta neribotam terminui.

1.6. Draugijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

 1. DRAUGIJOS TIKSLAI, VEIKLOS RŪŠYS IR SRITYS

2.1. Draugija, remdamasi garbingomis Lietuvos medikų tradicijomis, siekia prisidėti prie Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos programos vykdymo, anesteziologijos, reanimatologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo medicinos vystymo Lietuvoje.

2.2. Pagrindinis draugijos uždavinys – organizacinė veikla, siekianti suvienyti ir paremti gydytojus anesteziologus reanimatologus, kitų specialybių gydytojus, rezidentus bei slaugos specialistus profesinėje veikloje, sudaryti sąlygas kvalifikuotai atlikti savo pareigas, maksimaliai panaudoti draugijos narių kūrybinį potencialą.

2.3. Draugija:

 1. Dalyvauja ruošiant normatyvinius aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius gydytojų anesteziologų-reanimatologų profesinį paruošimą, darbą, kvalifikacijos kėlimą;
 2. Organizuoja mokslinius suvažiavimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius savarankiškai arba kartu su kitomis draugijomis, organizacijomis ir t.t.;
 3. Skelbia Draugijos narių mokslinius darbus šioje srityje, publikuoja mokslinių suvažiavimų, simpoziumų, konferencijų medžiagą ir kt. leidinius;
 4. Palaiko ir koordinuoja prioritetines anesteziologijos-reanimatologijos vystymo kryptis, skleidžia anesteziologų-reanimatologų patyrimą gydytojams ir visuomenei;
 5. Organizuoja anesteziologijos-reanimatologijos ir skausmo medicinos kursus (seminarus) ir išduoda sertifikatus;
 6. Rūpinasi savo narių profesiniais, socialiniais, teisiniais klausimais, gina Draugijos narių teises ir jiems atstovauja;
 7. Bendradarbiauja su Lietuvos Gydytojų Sąjunga ir kitomis Lietuvos ir užsienio mokslinėmis draugijomis, asociacijomis;
 8. Palaiko ryšius su sveikatos apsaugos valdymo organais respublikoje ir sprendžia visus su anesteziologija ir reanimatologija susijusius klausimus.
 9. DRAUGIJOS NARIAI. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Draugiją sudaro nariai ir garbės nariai.

3.2. Draugijos nariais gali būti gydytojai anesteziologai-reanimatologai, kitų specialybių gydytojai bei rezidentai .

3.3. Draugijos nariai į draugiją priimami, gavus raštišką prašymą, adresuotą Prezidentui, draugijos Prezidento sprendimu.

3.4. Draugijos garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Draugijai ir anesteziologo-reanimatologo profesiniam prestižui. Garbės nariai renkami Visuotiniame narių susirinkime atvirai balsuojant paprasta balsų dauguma, pristačius Draugijos Tarybai.

3.5. Garbės nariai atleidžiami nuo Draugijos mokesčių.

3.6. Draugijos nariai turi teisę:

 1. Rinkti ar būti renkami į Draugijos valdymo organus;
 2. Dalyvauti visuose Draugijos renginiuose – moksliniuose suvažiavimuose, konferencijose ir t.t.;
 3. Dalyvauti Draugijos veikloje, gauti informaciją apie Draugijos veiklą;
 4. Skelbti savo nuomonę ir duoti pasiūlymus Draugijos darbui tobulinti;
 5. Gauti iš Draugijos paramą profesinėje, mokslinėje veikloje;
 6. Nustatyta tvarka naudotis Draugijos turtu, atributika, informaciniu fondu, konsultaciniu centru, kitomis Draugijos teikiamomis paslaugomis;
 7. Savanoriškai išstoti iš Draugijos, parašius prašymą Prezidentui;
 8. Dalyvauti ir balsuoti Draugijos Visuotiniame narių susirinkime;
 9. Susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jos veiklą;
 10. Kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

3.7. Draugijos nariai privalo:

 1. Gerbti ir vykdyti šiuos įstatus;
 2. Remti Draugijos tikslus ir padėti vykdyti jos uždavinius;
 3. Tvarkingai ir laiku vykdyti jiems pavestas pareigas;
 4. Mokėti Draugijos nario mokestį;

 

 1. STOJAMIEJI ĮNAŠAI IR NARIO MOKESČIAI. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA IR SĄLYGOS

4.1. Draugijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydį, mokėjimo tvarką ir terminus nustato Draugijos taryba, priimdama atitinkamą sprendimą.

4.2. Nauji Draugijos nariai priimami įstatų 3.3., 3.4. p. nurodyta tvarka.

4.3. Draugijos narys, iš anksto raštu, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas, informavęs Draugijos Prezidentą, gali pasinaudoti šiuose įstatuose jam suteikta teise ir išstoti iš Draugijos. Tokiu atveju išstojusiam nariui nėra grąžinami stojimo ar narystės mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotas turtas ar lėšos.

4.4. Draugijos narys gali būti pašalintas iš Draugijos Tarybos sprendimu, jei Draugijos narys:

 1. nesumokėjo įnario mokesčių už einamuosius metus.
 2. nesilaiko šių įstatų ar teisės aktų, reglamentuojančių Draugijos bei jos narių statusą ir veiklą.

 

 1. DRAUGIJOS VALDYMAS

5.1. Draugijos organai yra Visuotinis narių susirinkimas, Draugijos Taryba ir Draugijos vadovas – Prezidentas.

5.2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Draugijos organas.

 1. Visuotinis narių susirinkimas 

6.1. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę:

1) keisti Draugijos Įstatus;

2) rinkti ir atšaukti Draugijos Prezidentą;

3) rinkti ir atšaukti Draugijos Tarybos narius, finansinės kontrolės komisiją ir kitas renkamas struktūras;

4) tvirtinti Draugijos metinę finansinę atskaitomybę;

5) priimti sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6) priimti kitus sprendimus, kurie pagal šiuos Įstatus ar taikytinus įstatymus yra priskirti Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.

6.2. Visuotinį narių susirinkimą šaukia Taryba kas 1 (vienerius) metus, prieš 1 (vieną) mėnesį pranešdama apie susirinkimo laiką, vietą ir dienotvarkę.

6.3. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas rengiamas reikalaujant ne mažiau kaip pusei narių, finansinės kontrolės komisijos reikalavimu arba Tarybos nutarimu.

6.4. Draugijos Taryba ir Visuotinio narių susirinkimo organizacinis komitetas gali pakviesti į susirinkimą kitų asociacijų arba draugijų narius, pranešėjus, užsienio svečius.

6.5. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Draugijos nariai. Kiekvienas Draugijos narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

6.6. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/4 Draugijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, įskaitant sprendimą dėl Draugijos Prezidento rinkimo ar atšaukimo, yra laikomas priimtu, jei už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus sprendimus, nurodytus šių Įstatų 6.1. straipsnio 1 ir 5 punktuose, kuriems priimti yra reikalinga ne mažesnė nei 2/3 kvalifikuota visų susirinkime dalyvaujančių, balsų dauguma.

6.7. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šių Įstatų 6.2. straipsnyje nustatyta tvarka yra šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Visuotiniame narių susirinkime dalyvavo Draugijos narių.

6.8. Visuotinis Draugijos narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

 1. DRAUGIJOS TARYBA

7.1. Draugijos Taryba yra nuolat veikiantis Draugijos kolegialus valdymo organas.

7.2. Draugijos Taryba:

 • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
 • šaukia Visuotinį narių susirinkimą;
 • parengia Draugijos veiklos ataskaitą ir pateikia ją Visuotiniam narių susirinkimui ne vėliau kaip per 10 dienų prieš visuotiną narių susirinkimą
 • svarsto ir tvirtina Draugijos veiklos strategiją;
 • turi teisę teikti pranešimą juridinio asmens dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės juridinio asmens veiklai, juridinio asmens veiklos organizavimą, juridinio asmens dalyvių apskaitą;
 • priima kitus sprendimus, kurie pagal įstatymus priskirti Tarybai kaip valdymo organui.

7.3. Draugijos Tarybą sudaro 15 (penkiolika) narių (įskaitant Draugijos Tarybos Pirmininką). Tarybos nariai renkami Visuotinio narių susirinkimo 5 (penkerių) metų laikotarpiui. Draugijos Prezidentas yra ir Draugijos Tarybos Pirmininkas, kuris vadovauja Draugijos Tarybos posėdžiams.

7.4. Draugijos Tarybos nariais gali būti tik veiksnūs fiziniai asmenys. Draugijos Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

7.5. Tarybos sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau 1/2 Tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Draugijos Tarybos pirmininko balsas.

7.6. Draugijos Tarybos posėdžiai šaukiami Draugijos Prezidento sprendimu, taip pat, kai bet kuris Tarybos narys raštu reikalauja sušaukti posėdį.

7.7. Tarybos atsakomybė už jos veiksmus yra nustatoma pagal taikytinus Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus.

 1. DRAUGIJOS PREZIDENTAS

8.1. Draugijos Prezidentas yra vienasmenis Draugijos valdymo organas. Draugijos Prezidentas renkamas Visuotinio narių susirinkimo 5 (penkerių) metų laikotarpiui. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti Draugijos Prezidentą.

8.2. Draugijos Prezidentas:

 • koordinuoja Draugijos veiklos strategiją;
 • tvirtina Draugijos etatų sąrašą, nustato darbuotojų atlyginimų dydžius, priima sprendimus dėl darbuotojų įdarbinimo, atleidimo, premijavimo ar darbo sutarčių sąlygų keitimo.
 • sudaro Draugijos vardu sandorius, atstovauja Draugijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis, pasirašo dokumentus;
 • atstovauja Draugiją kitose organizacijose;
 • priima visus kitus įstatymuose jo kompetencijai priskirtus sprendimus.

8.3. Draugijos Prezidentu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo.

8.4. Draugijos Prezidentas gali atsistatydinti iš Draugijos Prezidento pareigų pranešęs apie tai Draugijai prieš 14 (keturiolika) dienų.

8.5. Draugijos Mokslinis Sekretorius renkamas iš Tarybos narių, jis tvarko Draugijos dokumentus, veda korespondenciją, informuoja narius apie Draugijos renginius, koordinuoja ir protokoluoja juos, saugo Draugijos dokumentaciją.

 1. DRAUGIJOS DOKUMENTŲ IR KITOKIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

9.1. Nariui raštu pareikalavus, Draugija ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti su Draugijos dokumentais.

 1. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ SKELBIMO TVARKA

10.1. Kai to reikalauja taikytini Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie Įstatai, vieši Draugijos pranešimai ir skelbimai yra skelbiami laikraštyje „Lietuvos Sveikata“. Kitais atvejais Draugija pranešimus gali perduoti pasirašytinai arba laišku, arba faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. Už Draugijos pranešimų savalaikį išsiuntimą (paskelbimą) atsako Draugijos Prezidentas, o jei Draugija likviduojama – likvidatorius.

 1. DRAUGIJOS FILIALAI

11.1. Sprendimus steigti Draugijos filialus arba nutraukti jų veiklą priima Visuotinis narių susirinkimas paprasta susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma. Visuotinis narių susirinkimas svarsto ir tvirtina filialų nuostatus, kurių projektus Suvažiavimui pateikia Draugijos prezidentas. Draugijos filialas renka ir atšaukia filialo vadovą.

 1. DRAUGIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Draugijos Įstatai yra keičiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimamu 2/3 Draugijos narių kvalifikuota balsų dauguma. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

 1. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA. VEIKLOS KONTROLĖ

13.1. Draugijos lėšos ir pajamos yra naudojamos laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų. Draugijos pajamų ir išlaidų dokumentus tvarko bei bankines operacijas atlieka Draugijos Iždininkas, kuris renkamas iš Tarybos narių.

13.2. Draugijos Finansinės kontrolės komisiją renka Visuotinis narių susirinkimas iš 3 (trijų) narių. Komisija ne rečiau kaip 1 kartą per metus tikrina Draugijos ir Tarybos finansinę veiklą ir iždo dokumentaciją, jos vadovavimąsi Įstatais. Komisija atsiskaito tik Visuotiniam narių susirinkimui, komisijos nariai negali būti Tarybos nariais. Finansinės kontrolės komisija iš savo narių išsirenka pirmininką, pasiskirsto pareigomis.

 1. DRAUGIJOS TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

14.1. Draugija gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai ir kitiems norminiams aktams.

Šie Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Įstatai pasirašyti Vilniuje, 2009 m. sausio mėn. 28 dieną 3 (trimis) egzemplioriais.

______________________________________________

Draugijos Prezidentas prof. Juozas Ivaškevičus

 

Draugijos įstatus galite atsisiųsti čia.